Hallelujah rare lyrics

Il Divo - Aleluya ( Promise USA 2008) Spanish YouTube

Jencarlos Canela with José Feliciano - Aleluya (Un nuevo dia USA 2011) Spanish YouTube

Paula Miranda - Aleluya ( Ecuador 2013) Spanish YouTube

Un soldado a casa hoy regresó
Y un niño enfermo se curó
Y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia
Un desamparado se salvó
Por causa de una buena acción
Y hoy nadie lo repudia

Aleluya, Aleluya...

Un ateo que consiguió creer
Y un hambriento hoy tiene que comer
Y hoy donaron a una iglesia una fortuna
Que la guerra pronto se acabará
Que en el mundo al fin reinará la paz
Que no habrá miseria alguna

Aleluya, Aleluya...

Porque la norma sea el amor
Y no gobierne la corrupción si no
Lo bueno y lo mejor del alma pura
Porque Dios nos proteja de un mal final
Porque un día podamos
Porque acaben con tanta furia

Aleluya, Aleluya...

Versió extesa de Jencarlos Canela

Que en algún lugar alguien hoy nació
y un sueño hoy se concedió
Y ya paso el eclipse de la luna
Porque esta oración se haga verdad
Y que todo sea felicidad
y que pare la locura

Aleluya, Aleluya...

A un héroe que nadie conoció
a quien dio y nunca recibió
a todas nuestras madres con su ternura
A quien da una mano sin mirar a quien
y solo vive haciendo el bien
sin recompensa alguna

Aleluya, Aleluya...

Oh mi señor yo se
Que un día cuando yo muera
Tú me vas a preguntar
Que hice yo para cuidar de mi hermano
Aleluya

Hay que dar para recibir en esta vida
Aleluya

A soldier returned home today
And a sick child was cured
And today there is no work in the rain forest
A homeless has been saved
Because of a good deed
And today no one repudiates him

Hallelujah, Hallelujah...

An atheist has managed to believe
And one hungry man has today to eat
And today donated to a church a fortune
Than the war will end soon
Than in the world finally will reign the peace
Than there will not be any misery

Hallelujah, Hallelujah...

Because the standard will be love
And do not govern the corruption, otherwise
The good and the best of the pure soul
In order that God protect us from a bad end
In order that one day we can chasten us
In order that end up with such fury

Hallelujah, Hallelujah...

Extended version of Jencarlos Canela

That somewhere someone has born today
and a dream was granted today
And the eclipse of the moon already passed
In order that this prayer will be true
And all will be happiness
and the madness be stopped

Hallelujah, Hallelujah...

To a hero that nobody knew
to who gave and never received
to all our mothers with their tenderness
To who gives a hand without looking at who
and just lives doing good
without any reward

Hallelujah, Hallelujah...

Oh my Lord I know
That one day when I die
You gonna ask me
What did I do to take care of my brother
Hallelujah

Must to give to get in this life
Hallelujah

Father Ray Kelly "A big surprise for newly married couple Chris and Leah O'Kane" YouTube

We join together here today
To help two people on their way
As Leah and Chris start their life together
And now we’ve reached their special date
We’ve come to help them celebrate
And show them how much we all love them too yeah

Hallelujah, Hallelujah...

As Leah is walking up the aisle
And Chris looks up and gives a smile
The love that flows between them fills the church yeah
With Leah's friends and family on her side
She really is the blushing bride
With love and pride they lead her Hallelujah

Hallelujah, Hallelujah...

With the priest and the family who lead the prayers
We say our lines and they say theirs
I guide them through the ceremony hoo yeah
And in this house of God above
They join their hands to show their love,
And say those most important words that you heard,

Hallelujah, Hallelujah...

Lucie Bíla - Desatero (Bang! Bang! Czech Republic 2009, Czech) YouTube

Desatero

Ten text má jenom deset vět,
kdo chce, ten může přemejšlet,
však né každýho jeho obsah chytí.

Že je to návod praktický
a asi platí na vždycky,
rozhodně má širší využití.

Alelůja, alelůja.....

Těch deset bodů božích vět
by klidně mohlo spasit svět,
jenže pořád někde něco vázlo.

Jak umíme se vymlouvat,
já kdybych moh, tak já bych rád,
jenže jsme už dávno zvyklí na zlo.

Alelůja, alelůja.....

A nemusíš znát kopce knih
a používat slovo hřích,
ber to jako recept na kulajdu.

A nemusíš stát v kostele
a vzývat strážný anděle,
i když já tam radši občas zajdu.

Alelůja, alelůja.....

Tak předně bysme neměli
furt lízt do cizích postelí
a lhát a rvát se, i když se to nedá.

A udávat svý sousedy,
mít chuť na jejich obědy,
taky je to ostuda, až běda.

Alelůja, alelůja.....

A možná si zas vzpomenout,
že moc práce je dušežrout
a že je dobrý sednout si a zpívat.

A možná děti naučit,
že slabí mají právo žít,
vždyť už se na to vážně nedá dívat!

Alelůja, alelůja.

Ten Commandments

The text has only ten sentences
Who wants, he can think about it,
but not everyone catches its contents.

It is a practical guide
and probably it will always be valid,
definitely it has a wider use.

Hallelujah, Hallelujah...

These ten commandments from the God
could easily save the world,
but something is still floundering somewhere.

How we can make excuses,
if I could, I'd love
But we have long accustomed to evil.

Hallelujah, Hallelujah...

And you do not need to know plenty of books
and to use the word sin,
think of it as a recipe for a soup.

And you do not need to stand in the church
and invoke a guardian angel,
although I'd better sometimes go there.

Hallelujah, Hallelujah...

So first of all we should not
come into stranger's bed
and to lie and fight, even when it is hard.

And denounce my neighbors,
want their lunches,
it's also a shame to think of.

Hallelujah, Hallelujah...

And maybe again remember
that too much work is eating the soul
and that it is good to sit down and sing.

And maybe teach children,
that the weak ones have the right to live,
after all the one can not watch all this!

Hallelujah, Hallelujah...

Jakub Smolík - Haleluja (Ať se zastaví čas, Czech Republic 2010, Czech, lyrics by Hana Sorrosová) YouTube

Já náhle jako v krásných snech
Si stoupám vzhůru po schodech
Těch schodů zdá se před sebou mám fůru
To poslední, co vnímal jsem
Je světel pár, co míří sem
Já neuskočil včas a měl jsem smůlu

Haleluja, haleluja...

To andělé tu zpívají
A s úsměvem mě vítají
A vidím jak se naklánějí z kůru
A táta s mámou mávají
Kdy umřel jsem se hádají
A za sebou mě vedou přímo k trůnu

Haleluja, haleluja...

Tak povídám mu Pane můj
Mý děti dobře opatruj
A ženě mý dej snáz obdělat půdu
Já nemohl jsem nic víc jí dát
Než slůvek pár, že mám ji rád
A další malý čeká v jejím lůnu

Haleluja, haleluja...

Tak prosím, kéž mě necháváš
Ať držím u svých drahých stráž
Ať pomáhat jim smím kam jenom půjdu
A díky Ti, že můžu snad
Se dívat tam, kde mám to rád
A někdo z nich snad podívá se vzhůru

Haleluja, haleluja...

I suddenly am like in beautiful dreams
I climb up the stairs
there seems to be plenty of those stairs ahead
The last thing I perceived
was a couple of lights, that aims here
I didn’t jump away and had a bad luck

Hallelujah, hallelujah ...

The angels are singing here
And they welcome me with a smile
And I can see how they lean from the choir
And the mom and dad are waving
they are arguing when I died
And they are leading me directly to the throne

Hallelujah, hallelujah ...

So I tell him, my Lord
take care of my children
make it easy to crop the land for my wife
I was unable to give her any more
only a couple of words that I like her
And another small one is waiting in her womb

Hallelujah, hallelujah ...

So please, let me
that I keep a guard next to my dearest ones
let me help them wherever I go
And thank you, that I might
look at where I like it
And some of them hopefully will look up

Hallelujah, hallelujah ...

Nezmaři - Hallelujah (Stopy bláznů, Czech Republic 2014, Czech) YouTube

Je všude klid a padá sníh
do bílých ulic svátečních
jen tichá píseň nocí tiše krouží
když její tony souznějí
tak všichni lidé s nadějí
a pokorou zpívají

Haleluja, haleluja...

Tu melodii už dávno znáš
odkud jen stěží vzpomínáš
a přece tvoje srdce rozechvívá
ta píseň stará stovky let
co v myšlenkách tě vrací zpět
a srdce zvonů znějí

Haleluja, haleluja...

Tóny lehké jako dým
se vznáší nad tichým náměstím
kde nad betlémem září hvězda bíla
ta píseň něžná jako den
teď zní žebrákům na schodech
když svatý průvod králů

Haleluja, haleluja...

Tak poslouchej ten její hlas
co vrací se ti zas a zas
a zlatí záře nad obzorem sílí
pak strach a zloba pominou
nad zasněženou krajinou
teď letí k hvězdám nápěv

Haleluja, haleluja...

It is quiet and snow is falling
into the white holiday streets
just a song is quietly circling at the night
when its tones resonate
then all people with a hope
and humility are singing

Hallelujah, hallelujah...

You’ve known this melody for a long time
from where, you only hardly remember
and yet it vibrates in your heart
this song hundreds of years old is
it brings you back in your thoughts
and the hearts of the bells are sounding

Hallelujah, hallelujah...

The tones light like a smoke
are floating over the peaceful square
where a white star is shining over Bethlehem
the song is as tender as a day
now it is resonating to the beggars on the stairs
when the holy parade of kings

Hallelujah, hallelujah...

So listen to that voice
which is returning to you back again and again
and the golden glow over the horizon is growing
Then fear and anger will pass away
over the snowy landscape
and now the song is flying to the stars

Hallelujah, hallelujah...

Hana Horecká - Hallelujah (Christmas song with Fešáci, Czech Republic 2012, Czech) YouTube

Já znám tě celá staletí
Z dob pohanských jsme prokleti
Před Bohem slíbil´s navždy jít jen tam, kam jdu já
Teď Anděl z tebe promluvil
Když rozpomněl ses, čím´s mi byl
A nebe začlo zpívat

Hallelujah, hallelujah...

Potom na svůj slib jsi zapomněl
Byl´s anděl, jenže bez křídel
Kvůli předsudkům jsi všechno svaté zradil
Když o Vánocích čistý cit
Měl nad prokletím zvítězit
Tys ses s ďáblem o tom radil,

Hallelujah, hallelujah...

Byl´s pošetilý blázen jen
nad Nejvyššího povýšen
Sám obelstěn ses rozhod´ přelstít Boha
Krásný Adonis, co dvě ženy chtěl
Lásku na pořadník, na příděl
Byl´s netopýrů slouha,

Hallelujah, hallelujah...

Prach na zem kles´, je po boji
Jsem sama, ještě ve zbroji
Svým odpuštěním navždy posílená
Už tma se barví do běla
Už se zvedá Fénix z popela
Tak se z oběti rodí žena,

Hallelujah, hallelujah...

I have known you for centuries
we are cursed from the times of pagans
You promised in front of the God to go only where I go.
Now, an angel spoke from you
When you remembered, what you were for me
And the sky started to sing

Hallelujah, hallelujah...

Then you forgot your promise
you were the angel, but without the wings
you betrayed all the holy because of the prejudice
When during the Christmas a pure feeling
should have won over the curse
You discussed that with the devil,

Hallelujah, hallelujah...

You were only a fool
thought to be more than the lord
You fooled yourself and decided to trick the God
Beautiful Adonis, that wanted two women
Love with a waiting list, rationed
you were a slave of bats,

Hallelujah, hallelujah...

Dust on the ground has fallen, the fight is over
I am alone, still in the armour
I’m reinforced forever with my forgiveness
The dark is changing to the white
The Phoenix is raising from the ashes
In this way a woman is born from a victim,

Hallelujah, hallelujah...

Thanks to Jan Hynouš for search and translation of the Czech